วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/เป้าประสงค์

คำขวัญโรงเรียน
อนามัยดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และใช้เทคโนโลยีได้ในชีวิตประจำวัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ( แสงสว่าง เสมอปัญญาไม่มี )


พันธกิจ / เป้าประสงค์

1. จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ปรับปรุงและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
3. พัฒนาการศึกษาตามกลยุทธ์หลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน