ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวีระ   โพธิรุขา

ชื่อ-สกุล (en) : Weera  Phothirukha

ตำแหน่ง :    ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท :  ข้าราชการครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

สังกัด :  สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน :  บ้านนาเพียงใหญ่ 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วิชาเอก : Ed.DPA บริหารการศึกษา  

 

ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระฯ :   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนิติคุณ พลแสน

ชื่อ-สกุล (en) : NITIKHUN PHONSAN

ตำหน่ง :    รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท :  ข้าราชการครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

สังกัด :  สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน :  บ้านนาเพียงใหญ่ 

 

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วิชาเอก : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน :  ประถมศึกษา

กลุ่มสาระฯ :   ภาษาต่างประเทศ