ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวีระ โพธิรุขา

ชื่อ-สกุล (en) : Weera Phothirukha

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท : ข้าราชการครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน : บ้านนาเพียงใหญ่

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วิชาเอก : Ed.DPA บริหารการศึกษา

ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย

ชื่อ-สกุล (en) : PRADIT PHOUIPOUY

ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท : ข้าราชการครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน : บ้านนาเพียงใหญ่

ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท

วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา

ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา

กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ