ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษานายสุดสาคร มากอง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางเสริมสุข แก้วมณี


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเข็มพร วิริยานุรักษ์


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายอนุวัฒน์ กลางเหลือง


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นายชนะ สุทธิประภา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาววีนัส คำสิงห์ใส


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวโสภาวรรณ รักษาสิน


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายธนพล กุลภา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุวัจนี ห่วงศิริสกุล


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวแจ่มนภา พลเสนา


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวภัทรียา กองจันดี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศรสวรรค์ ดังวันเลิศมงคล


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนกจริญา นวะสิมมา


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทยนางสาวอุษณา อินทรสันติ์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสนทะยา พะคะนิยม


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวบัวบาน วงศาสืบ


ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวชมภูพร แสนโพง


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวปรียาภรณ์ สระโสม


ครูพี่เลี้ยง

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์นายไวพจน์  ศรีราช


นักการภารโรง
นายสันติ   สีหาทับ


นักการภารโรง