คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

1 นายธงชัย กึ่งมาตย์ ประธานกรรมการ

2 นายทวีศักดิ์ แสงพิมพ์ ผู้แทนผู้ปกครอง

3 นายสุดสาคร มากอง ผูู้แทนครู

4 นายสุดใจ ชนชนะกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน

5 นายชัยรัตน์ ศักดิ์ดาเดช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 นายวิเดช ปราสาสิน ผู้แทนศิษย์เก่า

7 นายลำดวน สามัคคี ผู้แทนองค์กรศาสนา

8 นายทนงค์ สิงหศิริ ผู้แทนองค์กรศาสนา

9 นางกองสี เทียนเมาะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นายชาญชัย พิสัยพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11 นายทองสา พิสัยพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12 นายทองวัน แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13 นายนิกร บำรุงเอื้อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14 นายสุธีพงษ์ ตุลามาตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15 นายวีระ โพธิรุขา กรรมการและเลขานุการ